Mevzuat

Not:(Sitemiz Güncellenmektedir.)

   
   

=> 657  Sayılı Devlet Memurları Kanunu

=>6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

=>3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun

=>5368 Sayılı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun

=>2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu

=>2872 Sayılı Çevre Kanunu

=>3194 Sayılı İmar Kanunu

=>4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

=>2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

=>4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

=>4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

=>6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

=>6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği - K.H.K. Değişiklik

=>4857 Sayılı İş Kanunu

=>6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun 

=>5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

=>2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

=>2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

=>2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu

=>6245 Sayılı Harcırah Kanunu

=>5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurul Kurulması Hakkında Kanun

=>193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

=>5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

=>2489 Sayılı Kefalet Kanunu

=>7201 Sayılı Tebligat Kanunu

=>4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanun

=>3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

=>Sayıştay Başsavcılığı Çalışma Yönetmeliği

=>Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

=>Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

=>Binaların Yangından Korunması Hakkındakı Yönetmelik

=>Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

=>Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usûl ve Esaslar
    Hakkında Yönetmelik

=>İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

=>Ön Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

=>Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

=>Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
    Hakkında Yönetmelik

=>Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

=>Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

=>Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

=>AB ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı
    Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve  Muhasebeleştirilmesine Ait Yönetmelik 

=>Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve
    Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik

=>Muhasebe Yetkilisi Adayların Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Muhasebe Yetkililerinin
    Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik

=>Taşınır Mal Yönetmeliği

=>Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

=>Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

=>Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

=>Belgelerin Sayıştaya Gönderilmesi, İadesi Saklanması ve Yok Edilmesine
    İlişkin Yönetmelik

=>Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

=>Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

=>Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

 

  • YÖNERGELER

=>Gazi Üniversitesi Yazışma Usul ve Esasları İle İmza Yetkileri ve Yetki Devri   
    Hakkındaki Yönerge
    (' 2019/44 No'lu Senato Kararı ')

=>Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 161)

=>Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 162)

=>Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 164)

=>Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

=>Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)

=>Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:2)

=>Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğ: *Sıra No:24  *Sıra No:26 
    *Sıra No:27  *Sıra No:29  *Sıra No:30 *Sıra No:31 *Sıra No:32 

=>124 Sayılı Yüksekoğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının
    İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

=>659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli  
​    İdarelerde​ Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde
    Kararname

=>*5651 Sayılı Kanun  (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi 
     ve  Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele)