Mevzuat

(Not:Sitemiz Güncellenmektedir.)

   KANUNLAR


=>  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

=>3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun

=>5368 Sayılı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun

=>2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu

=>2872 Sayılı Çevre Kanunu

=>3194 Sayılı İmar Kanunu

=>4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

=>2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

=>4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

=>4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

=>6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

=>4857 Sayılı İş Kanunu

=>6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun 

=>5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

=>2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

=>2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

=>2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu

=>6245 Sayılı Harcırah Kanunu

=>2017 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu

=>5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurul Kurulması Hakkında Kanun

=>5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

=>7201 Sayılı Tebligat Kanunu

=>4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanun

=>Sayıştay Mevzuatı

  YÖNETMELİKLER 


=>Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Birimlerinin Çalışma-Usul ve Esasları         
    Hakkında Yönetmelik

=>Yapım İşleri 2017 Yılı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

=>2017 Yılı Binaların Yangından Korunması Hakkındakı Yönetmelik

=>2017 Yılı Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

=>Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

=>Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usûl ve Esaslar 
    Hakkında Yönetmelik

=>Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

=>Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

=>Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
    Yönetmelik

=>Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

=>Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

=>Taşınır Mal Yönetmeliği

=>Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar  İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
​    ​Genel Yönetmelik

=>Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği

=>Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usûller Hakkında Yönetmelik

=>Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

=>Yükseköğretim Kurumlari Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin
    Yönetmeliği

=>Sayıştay Başsavcılığı Çalışma Yönetmeliği

=>Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

=>Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğ (Resmî Gazete)

=>Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

   TÜZÜK VE SİRKÜLER


    BAKANLAR KURULU KARARLARI


=>Yan Ödeme Kararnamesi (2006/10344 Sayılı Karar)

=>Ek Ödemeye İlişkin Kararname (2010/7 Sayılı Karar)

=>Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi 

      REHBERLER


=>Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber 2014

=>Say2000i Personel Modülü Uygulama Kılavuzu

=>Kamu İç Kontrol Rehberi (07.02.2014 tarih 13 sayılı Maliye Bakanlığı Onayı ile)

=>Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi 
   
(04.02.2009 tarih 1205 sayılı Maliye Bakanlığı Genel Yazısı ile)

=>Performans Programı Hazırlama Rehberi

=>Stratejik Planlama Kılavuzu 

=>Kamu Görevlileri Etik Rehberi

   YÖNERGELER


=>Gazi Universitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Baskanlığı Birimlerinin Çalisma
    Usul ve Esaslari Hakkinda Yönerge   (
İlgili Senato Kararı)

=>Gazi Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Baskanlğı Kuruluş ve İşleyişi
    Hakkındaki Yönerge

=> Gazi Üniversitesi Yazışma Usül ve Esasları İle İmza Yetkileri ve Yetki Devri  
     Hakkındaki Yönerge  
(2017/156 No' lu Senato Kararı)

   KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER 


=>124 Sayılı Yüksekoğretim Üst Kuruluşları ile YükseköğretimKurumlarının
    İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

=>659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli  
​    İdarelerde​ Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde
    Kararname

  TEBLİĞLER


=>Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 161)
    (666 Sayili KHK Hükümlerine İlişkin)

=>Genel Tebliğ (Sayı: 2014/1)

=>Kamu İhale Genel Tebliği 2017 Değişiklik Hakkındaki Kanun

=>Kamu İhale Tebliği (2014/1)

=>Kamu İhale Tebliği (2017/1)

=>Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

=>Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ

=>Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)

=>Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:2)

=>Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:24) Merkezi Yönetim
    Harcama Belgeleri

=>Üniversitelerde ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinde Harcama Yetkilileri
    Hakkında Genel  Yazı (Maliye Bakanlığı) 

  @BİLİŞİMLE İLGİLİ YASALAR


=>*5651 Sayılı Kanun  (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi 
     ve  Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele) 

=>Yeni Parola Sistemi ve Şifre Değiştirme

=>Gazi Üniversitesi E-posta Sorumluluk Kaydi (Disclaimer)

=>Gazi Üniversitesi yerel alan ağında 5651 sayılı kanun uyarınca uyulması
    gereken kurallar 

=>Elektronik Posta Hizmetinin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar


  
  Mevzuat Bilgi Sistemi